Tiến sĩ Fugazzotto và Rost

Nhiệm vụ chúng tôi là cung cấp chăm sóc tiên tiến toàn diện trong điều kiện thoải mái cho bệnh nhân. Với chúng tôi, luôn đặc trọng trách mình lên mỗi bệnh nhân. Tiến sĩ Fugazzotto và Rost đã có 30 năm kinh nghiệm trong lãnh vực nha khoa cấy ghép. Họ đã công bố nhiều thành công của họ trên các tạp chí khoa học trong nước và thế giới.

Bảo hành Răng Giả trọn đời

Chúng tôi có thể xác nhận thực tế việc tiên đoán thành công cao và tiến hành chính xác liệu pháp chữa trị cấy
ghép hơn 20,000 trường họp. Như đã nói, chúng tôi chịu trách nhiệm bảo đảm suốt đời cho bệnh nhân chúng tôi.