Mission nou se pou nou bay swen nan pogre ak bon konpran ‘n nan youn anvironman ki konfotab pou pasyan yo.

Dokte Fugazzotto ak Dokte Rost gen plis ke trant an eksperyans nan zafe enplante dan. De dokte sa yo te piblye avek entans, anpil sije sou enplant, nan yon paket jounal syantifik ni nan peyi etazini ni lot bo dlo. Pa blye enplant lan vle di remete ou byen ranplace dan kite rache ou byen dan kite pedi deje mesi bokou.

Le nou fe enplantasyon nou bay garanti lavi diran sou yo

Nou ka pwovew ke enplant terapi pa gen manti nan sa, kom rezilta nou fe plis ke 20,000 mil deja. Nou kontan pou nou ofri yon enplant lavi diran pou pasyan nou yo.